รายงานการลงเวลาปฏิบัติงาน ศาลอาญา

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ชื่อ - สกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 นางสาววลี สว่างศรี 06:55:28 00:00:00 ทำงานที่บ้าน
2 นางสาวปวันรัตน์ พลอยกระจ่าง 07:20:42 00:00:00 ทำงานที่บ้าน
3 นางสาววชิรามนต์ สุตลาวดี 07:45:22 16:37:36 ทำงานที่บ้าน

รวมลงเวลาปฏิบัติงาน :   3 คน

ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน :   0 คน

ปฏิบัติงานที่บ้าน :   3 คน

รวมลงเวลาปฏิบัติงานสาย :   0 คน

ไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน :   221 คน

รวม 224 คน